دفتر کل ایمیل ملا نایینی چهار وب سایت فارسی و یک عربی دارد

تابلو 1


http://yallah.ir و 

http://yallah.ir/farsi

د فتر کل ایمیل ملا نایینی دارای 70 دامنه برای خرید نشانی ایمیل است.

د فتر کل ایمیل ملا نایینی به پنج دفتر به شرح ذیل تقسیم شده است. 


1- دفتر ایمیل با قرآن

http://baqoran.ir


2- دفتر ایمیل زرگو

http://zargo.ir/

 


3- دفتر ایمیل بهرس

http://behras.ir

کلیه دامنه های دفتر کل ایمیل ملا نایینی به ترتیب تعداد حروف در این وب سایت ذکر شده است.


4- دفتر ایمیل عرفی

http://orfi.ir/ 

کلیه دامنه های دفتر کل ایمیل ملا نایینی به ترتیب الفباء در این وب سایت ذکر شده است.


5- مکتب العربیه للایمیل

http://nael.ir/


نمونه سند فروش نشانی ایمیل

نمونه سند ایمیل